Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De producten die op de site trackconnect-pro.michelin.com worden verkocht zijn voorbehouden aan professionals. Elke bestelling veronderstelt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden. De verkoopovereenkomst is onderworpen aan het Franse recht.

ARTIKEL 2 – BESTELLING

2.1 Bestellen via internet

De klant plaatst een bestelling op de website en raadpleegt de samenvatting van de bestelling alvorens de bestelling te valideren. APR stuurt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van de bestelling en vervolgens een orderbevestiging per e-mail binnen maximaal 2 werkdagen. Deze bevestiging vormt de definitieve aanvaarding van de bestelling. De informatie die de koper bij het aannemen van de bestelling meedeelt, is bindend voor deze laatste. In geval van een fout in de formulering van de contactgegevens van de geadresseerde kan APR niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. Eventuele extra kosten als gevolg van de fouten van de klant zijn voor rekening van de klant.

2.2 Bestellen per telefoon of per post

De klant die niet online wenst te bestellen, heeft de volgende mogelijkheden om te bestellen:

  • per telefoon in het Frans of Engels op 04.73.24.24.24 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
  • per post in het Frans op het volgende adres: APR – Parc Logistique – 3, rue du Pavin – 63360 GERZAT – FRANKRIJK.

ARTIKEL 3 – LEVERING

3.1 Plaats van levering

De plaats van levering wordt door de klant bij de bestelling aangegeven in de rubriek “Levering”.

3.2 Wijze van levering

De producten worden per transporteur geleverd of door de klant opgehaald bij het magazijn op het volgende adres:  APR – Parc Logistique – 3, rue du Pavin – 63360 GERZAT – FRANKRIJK

De producten worden geleverd op het door de klant op de bestelbon aangegeven leveringsadres en kunnen alleen tegen ondertekening van de leveringsbon aan de ontvanger worden overhandigd. In geval van afwezigheid van de ontvanger op het ogenblik van de levering, zal een leveringsbericht worden achtergelaten op het door de klant opgegeven leveringsadres. De producten zullen moeten worden afgehaald op het aangegeven adres volgens de voorwaarden die op het leveringsbericht zijn vermeld. Bij niet-naleving van de met de klant gemaakte afspraken komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant. Als de producten niet binnen de op de leveringsbon vermelde termijnen worden afgehaald, worden ze teruggestuurd naar APR, dat de prijs van de producten zal terugbetalen, waarbij de verzendingskosten (heen- en terugzending) voor rekening van de klant blijven.

3.3 LEVERTIJDEN

Behoudens bijzondere leveringsvoorwaarden die in de productbeschrijvingsfiche worden vermeld, zijn de leveringstermijnen die voor elk product worden vermeld. Een snellere levering kan door de klant worden gevraagd en moet uitdrukkelijk schriftelijk door APR worden aanvaard. In dit geval kunnen extra kosten worden aangerekend. Laattijdige levering geeft geen aanleiding tot betaling van schadevergoedingen en interesten, en brengt de verantwoordelijkheid van het JKP niet met zich mee.

Elke wijziging van een order leidt tot een consequente wijziging van de termijnen.

Als gevallen van overmacht die APR ontslaan van zijn leveringsplicht worden beschouwd: oorlog, oproer, brand, stakingen, ongevallen, onmogelijkheid tot levering van APR, onderbreking of vertraging van het transport. APR zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van elke vertraging. APR behoudt zich het recht voor om leveringen te splitsen. In geval van een te voorziene verlenging van de in het beschrijvingsformulier aangegeven verzendtijd, verbindt APR zich ertoe de Klant zo snel mogelijk en op welke wijze dan ook te informeren, zodat de Klant er dan voor kan kiezen om de bestelling geheel of gedeeltelijk te behouden of te annuleren. Bij flagrante niet-naleving van de in de beschrijvingsfiche vermelde termijn kan de klant zijn bestelling annuleren door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De annulering wordt door APR alleen in aanmerking genomen als de verzending of levering niet heeft plaatsgevonden tussen de verzending en de ontvangst van de genoemde brief. De klant wordt binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de aangetekende brief door APR vergoed. In ieder geval kan de tijdige levering alleen plaatsvinden als de Afnemer op de hoogte is van zijn verplichtingen jegens APR, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 4 – ONTVANGST VAN PRODUCTEN

De Klant moet bij ontvangst de conformiteit van de geleverde producten met de bestelde producten en de afwezigheid van zichtbare gebreken controleren. Het is aan de Klant om de realiteit van de geconstateerde gebreken of anomalieën te verantwoorden. De Klant dient APR alle faciliteiten te geven om verder te gaan met de ontdekking van deze gebreken en deze te verhelpen. De Klant zal zich ervan onthouden om zelf in te grijpen of een derde partij te laten ingrijpen voor dit doel.

Elke klacht moet het ordernummer en de leveringsbonnen vermelden.

Indien de Klant niet binnen 48 uur na ontvangst van de producten een klacht of voorbehoud maakt, worden deze producten geacht in goede staat te verkeren.

APR accepteert geen enkele retourzending van goederen zonder voorafgaande toestemming. Als het product verloren gaat of gebroken is na een ongeoorloofde terugzending, zal APR het product niet terugbetalen.

ARTIKEL 5 – PRIJS – BETALING

De prijzen van de producten zijn die van de tarieven die gelden op de website op de datum van de bestelling. De prijzen van de producten zijn exclusief transport wanneer de levering in Europa (Schengengebied) plaatsvindt. De kosten worden in rekening gebracht wanneer de levering buiten het Schengengebied plaatsvindt.

De prijzen zijn vermeld in euro’s, exclusief belastingen.

De betaling gebeurt op het ogenblik van de bestelling met een kredietkaart of via een bankoverschrijving.

De bestelling wordt pas verzonden nadat de overschrijving op onze rekeningen is ontvangen.

De leveringskosten zijn voor rekening van de klant, indien er leveringskosten van toepassing zijn. Het bedrag van deze bijdrage, berekend op basis van het leveringsadres, het gewicht van het pakket en de levertijd, wordt voor elk artikel vermeld in het winkelmandje op het besteloverzicht en op de factuur. Betaling in contanten met CB, VISA of MASTERCARD creditcard.

Veilige betalingstransacties met bankkaart: APR maakt gebruik van de veilige betaalmiddelen die door zijn bankdienstverlener worden aangeboden.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De site is eigendom van APR; elke gehele of gedeeltelijke reproductie, met name van teksten en foto’s, is ten strengste verboden. De reproductie of het gebruik van de elementen op de website kan worden vervolgd. De door APR verkochte goederen zijn beschermd door het auteursrecht en als modellen en modellen. De Afnemer mag deze onder geen beding reproduceren op straffe van aansprakelijkheid.

Alle door APR gebruikte handelsmerken blijven te allen tijde haar eigendom en mogen niet door de Klant worden gebruikt.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT (VOORBEHOUDEN AAN DE CONSUMENT)

Overeenkomstig artikel L 121-20 van het consumentenwetboek beschikt de consument over een herroepingstermijn van zeven duidelijke dagen.

Dit herroepingsrecht kan echter niet worden uitgeoefend voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk zijn gepersonaliseerd, overeenkomstig artikel L 121-20-2. APR informeert de klant dan ook dat het herroepingsrecht niet kan worden ingeroepen voor producten op maat of op specifieke bestelling. De klant kan zijn artikelen omruilen of terugbetaald worden (met uitzondering van de verzend- en verzendkosten) door het artikel of de artikelen te retourneren binnen 7 Franse werkdagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen en tot de verzenddatum die op het retourpakket is aangegeven.

Wanneer deze periode afloopt op een zaterdag, zondag of een feestdag of niet-werkdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om dit recht van teruggave uit te oefenen, moet de klant APR eerst op de hoogte brengen door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar het onderstaande adres:

APR

3, rue du Pavin

63360 GERZAT

De klant ontvangt in de dagen na ontvangst van de post een retourbon die hij verplicht bij het geretourneerde product moet voegen.

Bij gebrek aan dit formulier kan de terugzending van het product niet worden verwerkt. De klant moet het product of de producten dan absoluut terugsturen naar het retouradres dat op de retourbon staat vermeld.

Het recht op herroeping kan niet worden ingeroepen als het product is gebruikt of gemonteerd,

Attentie: Dit recht van teruggave kan alleen worden geaccepteerd voor producten in perfecte staat, d.w.z. niet gebruikt, gemonteerd of getest, in de originele verpakking, vergezeld van alle accessoires en instructies, een kopie van de aankoopfactuur en eventuele douanedocumenten en de volledig ingevulde retourbon.

Artikelen die onvolledig, beschadigd, gewijzigd, gebruikt, gewassen of bevuild door de Klant worden geretourneerd, worden niet teruggenomen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klantenservice.

Dit recht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten die op verzoek van de Klant worden gemaakt.

In het geval dat het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, zal APR de Klant de prijs van het (de) geretourneerde product(en) binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen. De terugbetaling gebeurt naar keuze van APR door het crediteren van de bankrekening van de voor de betaling gebruikte kaart of door middel van een cheque aan de klant die de bestelling heeft geplaatst en naar het factuuradres heeft gestuurd.

ARTIKEL 8 – GARANTIE – AANSPRAKELIJKHEID – VERZEKERING

De aansprakelijkheid van het JKP is beperkt tot de vervanging van de als gebrekkig erkende goederen, op voorwaarde dat deze geen enkele wijziging hebben ondergaan, met uitsluiting van elke andere vergoeding. De aansprakelijkheid van APR is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

APR staat niet garant voor de schadelijke gevolgen van onjuiste opslag of misbruik. APR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de Klant.

Het JKP is verzekerd volgens het gemene recht.

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving en de in Frankrijk geldende normen. Buiten de Europese Unie kan het JKP niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan u om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de producten of diensten die u wilt bestellen te importeren of te gebruiken.

De kenmerken van de door APR verkochte producten kunnen te allen tijde worden gewijzigd of verbeterd.

APR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de gesloten overeenkomst in geval van een voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, onderbreking of volledige of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, enz.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT

APR is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van een van zijn verplichtingen voor zover hij bewijst dat deze niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Een belemmering in de zin van bovenstaande paragraaf kan het gevolg zijn van de hieronder genoemde gebeurtenissen, waarbij deze lijst niet uitputtend is:

  • oorlog, verklaard of niet verklaard, burgeroorlog, rellen en revoluties, daden van piraterij, sabotage, enz.
  • natuurverschijnselen zoals zwaar weer, vernieling door bliksem, stormen, cyclonen, aardbevingen, vloedgolven en overstromingen.
  • explosies, brand, vernieling en breuk van machines, fabrieken en installaties van welke aard dan ook
  • boycots, stakingen en lock-outs in welke vorm dan ook van gezagsdaden, of die nu legaal of illegaal zijn.

ARTIKEL 10 – BEVOEGDE RECHTBANKEN – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Het toepasselijke recht is het Franse recht. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van de verkoop van producten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

ARTIKEL 11 – BTW EN DOUANEKOSTEN

Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen kunnen verschuldigd zijn. Deze rechten en bedragen vallen niet onder het toepassingsgebied van het JKP. Zij komen ten laste van de koper en vallen onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, zowel wat betreft de aangiften als de betalingen aan de bevoegde autoriteiten en/of organisaties in uw land. Wij adviseren de koper om informatie over deze aspecten in te winnen bij zijn lokale autoriteiten.