wettelijke kennisgevingen

Deze Site wordt bewerkt door :

AUVERGNE PNEUMATIQUES RACEN

3 rue du Pavin – Logistiek Park

63360 GERZAT

Frankrijk

Telefoon : +33473242424

Naamloze vennootschap, met een kapitaal van 200.000 euro

855 200 507 R.C.S. Clermont-Ferrand

 

Deze Site wordt gehost door :

OVH

2 Kellermann Street

59100 ROUBAIX

Frankrijk

424.761 419.00045 R.C.S. Lille Métropole

 

Directeur van de publicatie: mevrouw Sophie VIGIER

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website https://trackconnect-pro.michelin.com (hierna de “Site”) te raadplegen die gewijd is aan de marketing van de MICHELIN Track Connect oplossing. Deze site is voorbehouden aan professionals. Raadpleeg het uitklapmenu om toegang te krijgen tot de betreffende taal.

ARTIKEL 1 – DOEL

Het doel van deze wettelijke kennisgeving is het definiëren van de voorwaarden waaronder APR de Site aan u ter beschikking stelt en de voorwaarden waaronder u toegang krijgt tot en gebruik maakt van de Site.

Elke verbinding met de Site is onderworpen aan de naleving van de wettelijke kennisgeving, die APR zich het recht voorbehoudt om op elk moment te wijzigen of bij te werken. Door de toegang tot en het gebruik van de Site accepteert u deze voorwaarden.

ARTIKEL 2 – tOEGANG EN GEBRUIK VAN DE SITE EN INHOUD

2.1 Site: Toegang en gebruik

APR probeert de Site toegankelijk te houden, maar is daartoe niet verplicht. Er wordt gespecificeerd dat voor het onderhoud, de actualisering en om elke andere reden, met name om technische, juridische of veiligheidsredenen, de toegang tot de gehele of een deel van de Site en/of de inhoud kan worden gewijzigd, onderbroken of zelfs verwijderd. APR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze tijdelijke of permanente onderbrekingen en de gevolgen die daaruit voor u kunnen voortvloeien.

U verbindt zich ertoe de Site niet op frauduleuze wijze te betreden of te gebruiken en in het bijzonder geen gebruik te maken van interactieve diensten, indien dergelijke diensten bestaan.

2.2 Inhoud: Toegang en gebruik

Deze Site is toegankelijk voor alle professionele gebruikers. Het bevat secties die de MICHELIN Track Connect oplossing en zijn kenmerken presenteren.

APR behoudt zich het recht voor om de inhoud en/of de Site te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te corrigeren, te onderbreken en/of te verwijderen.

Binnen de hieronder aangegeven grenzen verleent APR u het recht om de inhoud van APR te downloaden, af te drukken en te gebruiken (i) wanneer de downloadfunctionaliteit bestaat, (ii) voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, (iii) te goeder trouw en (iv) door de eigendomskennisgevingen en de datum van publicatie die op deze inhoud staan, intact te houden, indien dergelijke informatie is aangegeven. Dit recht mag op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een licentie van welke aard dan ook, in het bijzonder voor een merk of logo.

Alle Content van derden, zoals gedefinieerd in artikel 3.2, is onderworpen aan de regels die door de genoemde derde partij zijn vastgesteld.

2.3 Beperkingen op het gebruik

Alle andere dan de hierboven genoemde reproducties, voorstellingen en toepassingen zijn verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het JKP, en in het bijzonder:

  • elke aanpassing, beschikbaarstelling aan het publiek op zijn verzoek of niet, verspreiding, heruitzending onder welke vorm dan ook, netwerkvorming, openbare mededeling van het geheel of een deel van de Site, werken, diensten, merken en alle elementen die beschermd zijn of kunnen worden door het intellectueel eigendomsrecht dat op de Site is gereproduceerd;
  • elke extractie en/of elk hergebruik, ook voor privédoeleinden, van een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van de databases die door de Site worden gevormd of die op de Site toegankelijk zijn;
  • elke herhaalde en/of systematische extractie en/of hergebruik, ook voor privédoeleinden, van zelfs een niet-substantieel deel van de inhoud van de databanken die door de Site worden gevormd of die op de Site toegankelijk zijn;
  • elke link, toegang, wijziging, toevoeging, verwijdering die betrekking heeft op het geautomatiseerde verwerkingssysteem van de online editie en die de publicatievoorwaarden of het redactionele beleid wijzigt.

U wordt eraan herinnerd dat met name het volgende verboden is:

  • frauduleuze toegang en onderhoud in een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem,
  • het frauduleus verwijderen, wijzigen of toevoegen van gegevens in dit systeem,
  • die dit systeem belemmeren.

Elke gebruiker die fraude pleegt met deze wettelijke kennisgeving stelt zich bloot aan burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging, waarbij met name inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten, de rechten van databankproducenten en/of geautomatiseerde gegevensverwerkingssystemen worden bestraft.

ARTIKEL 3 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Algemeen

De inhoud (inclusief maar niet beperkt tot informatie, tekst, bestanden, grafieken, afbeeldingen, data, databases, software, API’s, afbeeldingen, foto’s, visuals, video’s en soundtracks, logo’s en handelsmerken, alsmede de vorm van al deze elementen en de site zelf) zijn beschermd door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De inhoud is het exclusieve eigendom van hun respectievelijke uitgevers. Elke kopie, reproductie, representatie, exploitatie, aanpassing, wijziging, wijziging, vertaling, verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud, ongeacht of deze eigendom is van het JKP of van een derde die rechten op het JKP heeft verleend, door welk procédé dan ook, is onwettig met uitzondering van de beperkende rechten die u in artikel 2 hierboven zijn verleend en/of de privékopieën die voor het exclusieve gebruik van het kopieerapparaat zijn voorbehouden. De inhoud van deze Site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt beschikbaar gesteld zonder enige garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, en kan geen aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding. De inhoud wordt beschermd door © 2019 MICHELIN of het auteursrecht van haar partners. De logo’s zijn geregistreerde handelsmerken.

3.2 Aanvullende regels met betrekking tot de inhoud van derden

Bepaalde “Content van derden” (inclusief, maar niet beperkt tot, informatie, tekst, bestanden, afbeeldingen, grafieken, gegevens, foto’s, beelden, video’s en audio, software, API’s en databases, URL-links, sites van derden, sociale netwerkfeeds, rss-feeds van blogs, databibliotheken en woordenboeken en alle andere content of andere eigendommen, in welke vorm dan ook, verkregen of afgeleid van bronnen buiten APR en beschikbaar gesteld op of via de Site of tijdens uw gebruik van de Site. Alle intellectuele eigendomsrechten en gebruikerslicenties met betrekking tot Content van derden zijn onderworpen aan de regels die door de genoemde derde partij zijn vastgesteld.

De derde eigenaar, auteur of leverancier van inhoud van derden blijft eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten van de inhoud en het recht om dergelijke inhoud van derden te gebruiken blijft onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden zoals gedefinieerd door de derde eigenaar, auteur of leverancier van de inhoud.

ARTIKEL 4 – ELEKTRONISCHE POST

Om met APR per e-mail te corresponderen, moet u de elektronische correspondentieformulieren die op de Site beschikbaar zijn, invullen. Antwoorden van APR op e-mails, evenals de toegang tot de Site en de inhoud ervan, mogen niet worden gelijkgesteld met of het bewijs vormen van de uitoefening van een reclame-, promotie- of commerciële activiteit op het grondgebied van het land waar de gebruiker zich bevindt.

ARTIKEL 5 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwijzen u naar ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid.

Onze Site kan links naar andere sites bevatten. Houd er rekening mee dat wanneer u onze Site verlaat, u mogelijk onderworpen bent aan andere privacypraktijken waarover APR geen controle heeft en waarvoor het niet verantwoordelijk is.

ARTIKEL 6 – GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Algemene beperking

Voor zover wettelijk toegestaan wordt de inhoud die op of via de site wordt gepubliceerd en/of toegankelijk is “as is” geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook en wijst APR uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de inhoud of een deel daarvan en/of de site. In het bijzonder kan APR niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van besmetting van uw computerbronnen (materiaal en immaterieel) als gevolg van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw computerbronnen te beschermen.

In geen geval zullen APR, zijn directeuren, werknemers, agenten, leveranciers of partners die op de site worden genoemd, aansprakelijk worden gesteld voor enige actie in contract, onrechtmatige daad of enige andere actie, voor enige directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, of van welke aard dan ook of voor enig nadeel, met name van financiële of commerciële aard, dat voortvloeit uit de toegang (niet-toegankelijkheid) en/of het gebruik (niet-gebruik) van de site of van enige op of via de site verkregen inhoud, met inbegrip van inhoud van derden (zoals gedefinieerd in artikel 3). 2 hierboven.

6.2 Aanvullende beperking met betrekking tot sites en inhoud van derden

De site kan eenvoudige of diepe links bevatten naar sites van derden, met toestemming van deze laatste voor diepe links.

U erkent dat APR niet verantwoordelijk is voor en geen verplichting heeft om sites van derden te controleren of te corrigeren. Bovendien heeft APR geen zeggenschap over deze sites en kan zij derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegankelijkheid, relevantie, beschikbaarheid, inhoud, reclame, producten en/of diensten die op of via deze sites beschikbaar zijn. APR is dus op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door uw toegang (niet-toegang) of gebruik (niet-gebruik) van de site van een derde partij of door het niet naleven van enige regelgeving.

APR heeft de mogelijkheid om de site bij te werken, te wijzigen of aan te passen, als gevolg van een wijziging of ontoegankelijkheid van de inhoud van sites van derden of van derden. APR heeft ook het recht om niet langer toegang te verlenen tot inhoud van derden zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

ARTIKEL 7 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Elk geschil met betrekking tot de site, wordt aan de rechtbank van Clermont-Ferrand voorgelegd en wordt beheerst en geanalyseerd volgens het Franse recht ten gronde, onafhankelijk van de collisieregels. Het gebruik van de Site betekent dat de gebruiker uitdrukkelijk instemt met de toepassing van deze clausule. Indien één van de bepalingen van dit document om welke reden dan ook onwettig, nietig of ontoepasselijk wordt geacht, wordt het geacht geen deel uit te maken van dit document en heeft het geen invloed op de geldigheid of toepassing van de andere bepalingen.

 

Datum: 06 mei 2020